VERSTEDELIJKINGSAKKOORD VOOR NIEUWE WONINGEN

De Regio Foodvalley heeft na een aantal jaar werken aan een Verstedelijkingsstrategie nu voldoende onderzoek gedaan voor een Verstedelijkingsakkoord. Hierin blijft wel ruimte voor aanpassingen in de gebiedsprogramma’s.

,,Kern van het verstedelijkingsakkoord worden afspraken over het realiseren van de verstedelijking in de regio, zodat een betrouwbare, betaalbare en continue bouwstroom in balans met de groene leefomgeving, de duurzame mobiliteit en vitale economie wordt geborgd. Tot 2040 moeten er volgens de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In een proces van ontwerpend onderzoek is door gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk een verstedelijkingsstrategie opgesteld”, geeft provincie Gelderland aan.

AMBITIE De samenwerkende partijen gaan nu in het akkoord de doelen van dit moment vastleggen. Regio Foodvalley kijkt zelfs naar nog meer aspecten: ,,Hierin spreken we de ambitie af tot 2040 100.000 woningen in Arnhem, Nijmegen en Foodvalley te realiseren, waarvan een groot deel in het betaalbare segment. Met de bijbehorende en deels randvoorwaardelijke opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap. De totale puzzel kan niet in één keer worden gelegd. Daarvoor zijn de opgaven te complex en kennen vaak ook een verschillend tijdschema.”

Het grootste deel van deze middelen wordt ingezet voor het ontsluiten van nieuwe woningen in 17 grootschalige woningbouwlocaties, waarvan Regio Foodvalley er een is

UITDAGINGEN Regio Foodvalley ziet de samenwerking voor de verstedelijking als een kapstok voor verschillende uitdagingen. ,,Naast de opgaven zoals die in de Verstedelijkingsstrategie genoemd zijn, zijn er opgaven verkend in het landelijk gebied en op het terrein van duurzame energie.” En ook provincie Gelderland ziet deze uitdagingen in de Groene Metropoolregio en Foodvalley: ,,Op nationale en op Gelderse schaal speelt een aantal grote opgaven, waarvan verstedelijking, energietransitie en de Transitie landelijk gebied (stikstof) de belangrijkste zijn. Daarbij vraagt het Rijk aan de provincies om in juli 2023 met gebiedsprogramma’s te komen en hierin de nationale opgaven een plek te geven.’

BEREIKBAARHEID Voor Regio Foodvalley, waar Veenendaal onderdeel van is, is dit akkoord een startpunt van een langjarig proces waarbij de ambities van de afzonderlijke gemeenten leidend zijn samen met het functioneren van de regio als geheel. Het Rijk heeft reeds 7,5 miljard euro toegezegd voor de komende tien jaar voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwgebieden. ,,Het grootste deel van deze middelen wordt ingezet voor het ontsluiten van nieuwe woningen in 17 grootschalige woningbouwlocaties, waarvan Regio Foodvalley er een is.” Voor haar moeten de bewoners de nieuwe woningen wel kunnen bereiken en denkt zij aan verbetering van de mobiliteit in de regio.

CRUCIAAL ,,Onze inzet is erop gericht om belangrijke maatregelen te verkrijgen die nodig zijn voor de Verstedelijkingsstrategie in onze regio. Zoals de Rijnbrug en enkele belangrijke OV- en fietsverbindingen hiermee te realiseren of verbeteren. Deze inzet is opgehangen aan vijf gebieden die belangrijk zijn: Barneveld Noord, Kernhem Noord, Spoorzone Veenendaal, Ede Zuidoost/Kennisas en station Veenendaal-De Klomp. Deze gebieden vormen cruciale schakels in het kunnen zorgen voor een groot nieuw aanbod van woningen voor 2030”, besluit Regio Foodvalley.

Door Peter Kuijpers