INBRENG WAC VEENENDAAL RAADSVERGADERING ONTWERP OMGEVINGSVISIE

Geachte leden van de raad van Veenendaal.

Een aantal van u heeft wellicht nog niet eerder kennis gemaakt met de WAC ( Woon Advies Commissie). We zetten ons al decennia lang in voor de woonbelangen van de inwoners van Veenendaal en zijn sinds een aantal jaren breder bezig dan alleen met de (gebruiks)kwaliteit van nieuw te bouwen woningen. De omgevingsvisie weerspiegelt belangrijke ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting.

De WAC heeft inmiddels kennis genomen van de inhoud van het ontwerp Omgevingsvisie. Afgelopen donderdagmiddag heeft de WAC vergaderd en uitgebreid over het voorstel van de omgevingsvisie gesproken.
Allereerst willen wij onze complimenten uitspreken over de inhoud ervan. Wij herkennen veel van wat is besproken. Onze belangstelling gaat uiteraard naar hoofdstuk 5 Wonen. Wij zullen nog meer in detail bekijken en intern bespreken en dan gebruik maken van latere inspraakmogelijkheden.

Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de verankering van de levensloopgeschiktheid van het woonprogramma. De ambitie die de gemeente heeft voor duurzaamheid, circulariteit en energietransitie spreken ons aan. We praten graag verder met de gemeente namens de woonconsument bij de feitelijke
voorbereiding van keuzes en de invulling ervan. Indien u in deze fase van bespreekrondes onze meer inhoudelijke reactie wilt ontvangen, zijn wij uiteraard bereid u deze te doen toekomen.

Wij kwamen enkele zaken tegen die we alvast onder uw aandacht willen brengen. Bij 5.4. staat bij het vierde opsommingsteken “starters” daar kan achter gezet worden “ouderen”. Onlangs lazen wij namelijk een artikel dat er in de toekomst in Nederland een tekort van 250.000 woningen voor ouderen zal zijn.
Aanscherping van de energiedrager “waterstof” lijkt ons zeer gewenst. Waterstof is een goede manier om energie die op zomerse dagen wordt opgewekt op te slaan zodat deze vervolgens in de winter weer gebruikt kan worden.

De WAC wenst de raad in de komende tijd veel wijsheid toe bij het vaststellen van dit stuk.