HOE BETROKKEN VOELT U ZICH BIJ DE ENERGIETRANSITIE?

Meer op stoom, we hebben tegenwoordig zelfs een speciale ministerspost voor klimaat en
energie en ook een minister voor natuur en stikstof. Maar hoe betrokken bent u, of voelt u
zich als Veenendaler?

Recent zijn in een commissievergadering Wonen van de gemeente Veenendaal de nota’s Transitie Warmte Visie 1.0 en Energie Neutraal Veenendaal 2022-2025 behandeld. Deze beide nota’s komen voort uit de vastgestelde Omgevingsvisie 2020 en zijn bedoeld als beleidskader voor de beide onderwerpen. Tijdens de behandeling van beide nota’s in de commissievergadering was de conclusie van het merendeel van de fractieleden dat beide nota’s als hamerstuk in de eerst volgende gemeenteraadsvergadering geagendeerd konden worden. Tevens werd vastgesteld dat ondanks de gehouden participatie-overleggen geen betrokkenheid onder de bewoners van de gemeente Veenendaal leeft. Er was slechts 1 bewoner die gebruik gemaakt heeft van de inspreekmogelijkheid. Tot zover een opsomming van de feiten.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom die verwachte betrokkenheid er niet is. We weten allemaal dat volgens het klimaatakkoord alle woningen aardgasloos en zoveel mogelijk klimaatneutraal moeten zijn. In de woningen gebouwd na 1 juli 2018 mag aardgas al niet meer gebruikt worden. Dat betekent dat de eigenaar van de woningen die eerder zijn gebouwd ‘aan de bak’ moeten. Het alsnog isoleren van deze woningen zal door de eigenaar zelf opgepakt en gefinancierd moeten worden, wel gebruikmakend van de bestaande subsidiemogelijkheden.

De huidige energiebronnen zoals aardgas en elektra worden ons geleverd door private energieleveranciers. Zij zijn daarbij afhankelijk van het mogen gebruiken van de bestaande infrastructuur van aardgasleidingen en stroomnetwerk welke worden beheerd door enkele netbeheerders. Dit betekent dat elke woningeigenaar cq huurder en verhuurder afhankelijk is van de uitvoering van het aangenomen beleid. Daarom hebben deze spelers (leveranciers en beheerders) een belangrijke taak te vervullen bij deze gehele transitie, door actief de woonconsument voor te lichten en te adviseren over mogelijkheden. Daar ontbreekt het tot nu toe nogal eens aan en is daarom mede de oorzaak dat de bewoners zich niet betrokken voelen. Hier ligt dus een belangrijke taak van de overheid, in Veenendaal dus de gemeente Veenendaal. Enerzijds om deze grote partijen te prikkelen meer hun voortrekkersrol te pakken en anderzijds om zelf met een sterk communicatieplan te starten waardoor de bewoners zich betrokken gaan voelen bij deze transitie.

De aanwezigheid van het loket Trefpunt (Corridor 24) alsmede het Energieloket (hal gemeentehuis) is een goede start maar dient nog meer onder de aandacht van de bewoners gebracht te worden. De vervanging van aardgas door een andere energiebron vraagt nog meer inzet en interesse vanuit b en w. Het optuigen van een goed en aantrekkelijk voorlichtingscentrum voor de bewoners zou de betrokkenheid van de bewoners kunnen bevorderen respectievelijk stimuleren.

Anton Brinkman
Woon Advies Commissie Veenendaal