HEEFT COLLECTIEF WONEN DE TOEKOMST?

Regio Food Valley heeft een opgave om tot 2040 veel woningen te bouwen.
Er wordt een getal genoemd van 40.000 woningen. Welke huizen zijn er nodig in de toekomst en hoe gaat Veenendaal daar vorm aan geven?

Ik las onlangs een manifest met de titel: “Ons doel is passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen en een volwaardige plek in de woningbouwprogramma’s van iedere gemeente.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de invoering van de omgevingswet, richten we ons manifest aan alle Nederlandse gemeenten.

In het manifest wordt aan alle raadsleden van ons land gevraagd om zich concreet uit te spreken over collectieve en andere – niet traditionele – woonvormen in de eigen verkiezingsprogramma’s. Enkele aandachtspunten:

  1. Participatie van burgers staat hoog in het vaandel van alle partijen. Is er ruimte voor vernieuwende woonconcepten, die beter aansluiten bij de huidige behoefte van de inwoners waar reguliere ontwikkelaars en corporaties vaak (nog) niet of onvoldoende in voorzien: zoals kleinere woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte.
  2. Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar (nabuurschap, sociale cohesie) met toename van veiligheid, minder eenzaamheid en lagere kosten voor WMO en zorg tot gevolg. Het geeft een impuls aan duurzame woonvormen zoals klimaatadaptief, circulair, energieneutraal en gasloos.
  3. Verbind alle bouwende partijen aan de gemeentelijke doelen voor collectief wonen en stimuleer de samenwerking tussen burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars.

Dit is een greep uit een veel groter stuk maar de tendens is duidelijk.

Bejaarden-/verzorgingshuizen zijn er niet meer, wat nu?

Bejaarden-/verzorgingshuizen zijn er niet meer. Een oudere komt pas in aanmerking om te wonen in bv. De Engelenburgh of het Boveneind met een indicatie zzp (zorg zwaarte pakket) 5 of 6. Dat is als er 24-uurs zorg noodzakelijk is; de voormalige verpleeghuiszorg. De groep ouderen groeit de komende 20 jaar sterk en velen zijn kapitaalkrachtig genoeg om geld te kunnen en willen steken in de bovengenoemde woonvormen.
Thuis blijven wonen voor veel ouderen is de norm. Het woord collectief roept soms weerstand op, maar collectief wonen is de nieuwe vorm. In veel gemeenten zijn er al genoeg projecten gerealiseerd, nu Veenendaal nog.

Het aanwijzen van locaties is altijd een moeilijk punt. Wanneer er in toekomst locaties vrijkomen in en rond het centrum dan moet er ook gekeken worden of deze locaties geschikt zijn voor de hierboven bepleitte woonvormen.

Lijkt u het collectief wonen wel wat, of juist helemaal niet? Dan zien wij uw reactie graag tegemoet via info@wac-veenendaal.nl

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal