Column: OPIM?

VEENENDAAL Overheden grossieren in afkortingen die ons meestal niets zeggen. OPIM is de afkorting voor het Omgevings Programma Integrale Mobiliteit dat Verkeerskundig Adviesbureau Goudappel voor de gemeente Veenendaal aan het opstellen is. Op diverse manieren wordt de Veenendaalse bevolking betrokken bij het ontwikkelen van dit programma. Dat is een goede zaak want op het gebied van de ontwikkeling van de automobiliteit, fietsverkeer, parkeren en leefbaarheid in de wijken zijn er ontwikkelingen die nu, maar zeker in de toekomst, aandacht en beleid vragen. De druk op de rondwegen is in de spits nu al een flink probleem.

Als we in de cijfers duiken zien we in de prognoses van het rijk dat het autobezit in de toekomst alleen nog zal toenemen. Dit jaar zal het aantal nieuw geregistreerde auto’s met circa 375.000 toenemen. Dit gekoppeld aan de nog komende groei van Veenendaal betekent een verdere toename van de verkeerscongestie bij het in- en uitstromend verkeer in Veenendaal. En een flink vraagstuk op het gebied van de parkeerdruk in de wijken. Daar komt nog bij dat het gemiddelde autobezit per huishouden in Veenendaal groter is dan in de rest van het land.

Aan welke oplossingen kan dan worden gedacht? Door de manier waarop het openbaar vervoer in Nederland via marktwerking is geregeld, is het ontwikkelen van een intensief ov-netwerk niet mogelijk. Veenendaal ligt ook nog op de grens van twee provincies, waardoor men met verschillende concessies voor het ov te maken heeft. In de Rijksnota Toekomstperspectief Automobiliteit 2050 wordt voor de grote steden het ov wel als alternatief gezien, maar wordt ervan uitgegaan dat de auto voor de rest van Nederland het belangrijkste vervoermiddel blijft. Dit betekent dat het OPIM voor Veenendaal daar dus van uit moet gaan. Er kan natuurlijk ook gekeken worden naar het versterken van het gebruik van de fiets en deelauto’s, maar dat zal slechts een klein effect hebben.

Wij hebben de gemeente voorgesteld om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan voor het maken van vervoersplannen, bijvoorbeeld per bedrijfsterrein. Dat zou de druk op de in- en uitstroom kunnen verlichten als personeel gezamenlijk zou kunnen reizen van en naar verzamelplaatsen in de omgeving.

Wat betreft het parkeren pleiten we voor het voorzien in voldoende parkeerplekken. Het ‘ontmoedigen’ van autobezit via een beperking van parkeerplaatsen heeft elders in het land alleen maar tot problemen in de wijken geleid. We zijn benieuwd wat de aanbevelingen in het OPIM zullen zijn. Het rapport van Goudappel komt begin 2024 uit.

door Hans Wiegel

Reageren kan via info@wac-veenendaal.nl