BRIEF AAN DE RAAD

Geachte leden van de gemeenteraad,

U kent ongetwijfeld de WoonAdviesCommissie Veenendaal. Sinds 1961 actief op het gebied
van het wonen in uw gemeente, vooral gericht op de kwaliteit en levensloopbestendigheid
van nieuwe woningen. Met sinds enige jaren extra aandacht voor direct verbonden
onderwerpen als woningbouwprogrammering en duurzaamheid.

Voor dat laatste vragen wij aan het begin van de nieuwe bestuursperiode uw extra aandacht.
Ook met de concrete vraag om in uw programma 2022-2026 extra impulsen te geven ter
oplossing van de grote vraagstukken op het gebied van een duurzaam Veenendaal. De
aanleiding is uiteraard de klimaatcrisis die al langer om actie vraagt. Maar de recente
ontwikkelingen in de wereld maken de noodzaak tot aanpassen van het programma groot en
urgent. De energieprijzen veroorzaken voor grote groepen inwoners extra armoede. En ook
geopolitiek moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk verminderen. Dit alles is
ongetwijfeld voor u geen nieuws.

In het onlangs vastgestelde programmaplan 2025 is op dit gebied al veel opgenomen. Toch
denken we dat er in Veenendaal extra actie nodig en mogelijk is. De aan dit programma ten
grondslag liggende beleidskaders zoals de transitievisie Warmte zijn al weer een paar jaar oud.
De ontwikkelingen op het gebied van alternatieve oplossingen gaan zeer snel en vragen
vertaling in het beleid. En ook de al genoemde geopolitieke ontwikkelingen werpen nieuw licht
op het programma. We kunnen en mogen in onze mooie gemeente niet accepteren dat
kostbare jaren verloren gaan.

We willen dit verzoek niet overladen met concrete voorbeelden van noodzakelijke en haalbare
acties. Beter lijkt ons om het nieuwe college op te dragen om samen met de medewerkers en
partners in de samenleving dit in te vullen. Wel noemen we ter gedachtebepaling dat het
vooral moet gaan om zaken die de inwoner direct bereiken en hen verleiden om mee te gaan
doen. Naast de proefwijken dient daarbij extra tijd en inspanning te gaan naar de wijken waar
veel energiebesparing valt te halen en er een noodzaak voor is vanuit sociaal beleid.
Bijvoorbeeld meer echte hulp bij onderzoek en realisatie van mogelijkheden en de
voordelen/effecten daarvan en meer advies bij toepassing van beste oplossingen. En een
betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van het trefpunt en energieloket. Liefst ook in de
wijken met vooruitgeschoven contactpunten. En met extra geld voor de samenwerking met
Vallei Energie waardoor extra vrijwilligers kunnen gaan optreden. En tenslotte met extra en
nieuwe financiële ondersteuning van inwoners die de uitvoering ter hand willen nemen. We
roepen u ook op niet alleen te wachten op de aangekondigde extra rijksmiddelen maar al in
de kostbare tussentijd, dat is onmiddellijk, met eigen geld voor een vliegende start te zorgen en
zo een constante stroom in de komende jaren mogelijk te maken.

We zijn uiteraard bereid mee te doen bij de verdere uitwerking en invulling. Maar voor nu is een
essentiële randvoorwaarde dat uw raad daarvoor de noodzakelijke extra ruimte biedt door
opname in het raadsprogramma 2022 – 2026 en het daarop te baseren collegeprogramma.

Met vriendelijke groet,

namens WAC Veenendaal
Marjan Akse
Secretariaat; info@wac-veenendaal.nl