AFSTEMMEN WOONBEHOEFTE VEENENDALER

De Woonadviescommissie Veenendaal (WAC) praat met gemeente om de
woonbehoefte van de Veenendaalse woonconsument goed af te stemmen met de gemeente en
bouwend Veenendaal. Als belangenbehartiger van de woonconsument richten zij zich op alle
activiteiten van de gemeente Veenendaal op het gebied van wonen, woonontwikkeling en de
invulling van de openbare ruimte. We hebben het over de Woonadviescommissie, die op dit
moment uit zes actieve vrijwilligers bestaat die veelal een connectie hebben met de bouwwereld of
bestuurlijke ervaring hebben. We zitten in de tuin van Guus Hendriksen (66) waar nog twee van de
zes bestuursleden zijn aangeschoven namelijk Age Veenstra (67) en voorzitter Bert Duijker (70). Zij
houden samen met drie overige leden een vinger aan de pols als het gaat om de functionele
woonkwaliteit, duurzaamheid, circulair bouwen en de energietransitie. De WAC spant zich in deze
ontwikkelingen in Veenendaal tijdig en helder met haar inwoners te communiceren.

Oud-gemeenteraadslid Bert Duijker, sinds drie jaar geleden voorzitter van de WAC, was op zoek naar
een meer eigentijdse invulling van de werkwijze van de WAC. Hij is blij met de nieuwe ‘jonge’ aanwas
Hendriksen en Veenstra. De overige bestuursleden zijn Marjan Akse, Anton Brinkman en Luc
Kouwenhoven. Maar wat is of doet ‘de WAC’ nou precies? Bert: “De WAC is een voortzetting van de
VAC, (Vrouwen Advies Commissie}, en is in circa 200 gemeenten in Nederland actief.
De WAC Veenendaal is in 1961 opgericht. De WAC is een stichting met zes bestuursleden die op toetst de WAC de nieuwbouwplannen die bij de gemeente Veenendaal worden ingediend. Werd
eerst vooral getoetst op de functionele kwaliteit, de laatste jaren richt de WAC zich vooral op
levensloopbestendig ontwerpen en bouwen en het zorgaanpasbaar bouwen zodat we allemaal
langer in onze woning kunnen blijven wonen”.

Meedenken en meepraten
Age: “Door onze expertise kunnen wij meedenken en meepraten over de invulling van het gehele
woonbeleid inclusief woonomgeving”, aldus Age. Bert Duijker komt uit het onderwijs en ging 4 ½ jaar
geleden met pensioen. Daarnaast was hij een aantal jaren raadslid en zat in de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening. Via de vrijwilligersvacaturebank kwam hij in contact met de WAC en is er nu
voorzitter. Age Veenstra is sinds begin dit jaar lid van de WAC. Hij werkte bij diverse gemeente in
verschillende functies, zoals in de gemeente Soest als gemeentesecretaris en in andere gemeenten
op volkshuisvesting. Na zijn pensionering wilde hij zich maatschappelijk nuttig maken en vond zo zijn
plek in de plaatselijke WAC. Guus Hendriksen ging acht jaar geleden met vroegpensioen. Van jongs
af volgde hij de wederopbouw van Nederland. Hij studeerde bouwkunde en bedrijfseconomie. Vanaf
1995 gaf hij leiding aan zijn eigen bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw. Hij ziet de WAC als een
kennisvraagbak. Guus is sinds januari lid van de WAC. Marjan Akse heeft twintig jaar heeft gewerkt
als bouwkundig adviseur en is nu als audicien werkzaam. Anton Brinkman is bouwkundige en heeft
onder meer gewerkt in de projectontwikkeling. Luc Kouwenhoven heeft langjarige makelaar
ervaring.

Maatschappelijk doel?
Dienen jullie een maatschappelijk doel? Guus: “Zeker, dat is wat mij trok in de WAC. Ik had zoiets van
welke rol kan ik hierin spelen en wat kunnen wij samen betekenen voor de Veenendaalse
woonconsument. Guus: ”Vooral de gewenste verbreding en verdieping van De WAC trok mij. Van
huis uit ben ik een aanpakker, dus was er voldoende stof om me in vast te bijten. Samen hebben we
nu een beleids/werkplan voor de komende vijf jaar gemaakt. Als je zegt we horen zo weinig van jullie
dan moet ik je gelijk geven. Wat we als belangenorganisatie moeten doen is laten zien dat wij onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons meer profileren naar de consument. Daarom ook haken we duidelijk aan bij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Veenendaal.
Deze bepaalt met name hoe Veenendaal zich tot 2030 ontwikkelt op het gebied, van wonen, leven,
werken en recreëren. Medio 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking die regelt dat elke
gemeente een omgevingsvisie moet hebben en deze moet vertalen naar een omgevingsplan voor de
gehele gemeente. Deze omgevingsvisie en later het omgevingsplan is dus van groot belang voor alle
Veenendalers. Mede daarom ook onze drang naar meer communicatie met de woonconsument.
Age: “We zullen de mensen er meer bij moeten betrekken om ze te laten weten wat er speelt in
Veenendaal”. Wat staat er te gebeuren op het gebied van woningontwikkeling en woonomgeving?
Guus: “Wat denk je van Veenendaal-Oost, de eilanden van A tot L, de Melmseweg, de Brouwerspoort
en het Stadsstrand. De WAC heeft alle tekeningen bekeken en van advies voorzien. Ook in het Franse
Gat komen er de nodige ontwikkelingen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Het is zaak dat
ook daar de woningeigenaren kunnen aanhaken en dat zeker bij het verduurzamen van de woning.
De gemeente Veenendaal werkt aan een fonds om industriële bedrijven uit het centrum te krijgen
zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe woningen en vergroening. In 2027 is Veenendaal zo goed als
volgebouwd. Ze zullen slim om moeten gaan met de ruimte die er is”.
Verder staat duurzame energieopwekking, aardgasvrije wijken, meer groen en langer zelfstandig.

Bouwen voor starters
Age: “Er zal meer gericht gebouwd moeten gaan worden voor starters. En zullen we inderdaad slim
moeten gaan bouwen of gaan grondshoppen bij de ‘buren’. Want hoe meer grond de gemeente
bezit hoe meer ze zelf kan sturen”. Wat hebben jullie tot nu toe bereikt? Bert: “We hebben best veel
bereikt, neem bijvoorbeeld al die plannen die we hebben beoordeeld en van advies voorzien. We
hebben ook een beleidsplan 2020-2025 en werken aan het verdiepen van onze relatie met de
gemeente, de bouwers in Veenendaal en de woonconsument. Guus: “Alleen al dit jaar hebben we tot
nu toe 15 tot 20 plannen beoordeeld.” Age: “Dit moet nu worden uitgebouwd maar we kunnen niet
alles tegelijk. Ook de website moet nog geüpdate worden”.
Wat heeft de gemeente aan jullie bijdrage? Bert: “Onze bijdrage is steeds inhoudelijk, onafhankelijk
en wordt niet gestuurd door geld, politieke voorkeur of aanzien. Er is een convenant met de
gemeente Veenendaal waarin onze werkafspraken vastliggen”. Guus: “We hebben goede contacten
met de gemeente. We verwachten dan ook in het verdere traject van de ontwerp omgevingsvisie, dat
loopt tot de vaststelling door de gemeenteraad medio december 2020 waarna de feitelijke invulling
van start gaat, nog meer betrokken te raken”. Age: “Verder werken we samen met ‘bouwend
Veenendaal’ en met woningcorporaties als de Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting. Als
WAC komen wij maandelijks bij elkaar, door Corona nu via skype en zoom”, aldus Age. De WAC is
verheugd dat de Omgevingsvisie er bijna is. Zij hopen dat deze volgens het tijdschema wordt
vastgesteld. Na vaststelling ervan zullen aansluitend verschillende uitvoeringsplannen en
deelplannen het licht gaan zien. Te denken valt onder andere aan de Woonvisie, vertaling
ouderenbeleid naar huisvesting en woonomgeving en de energietransitie. Juist daar willen zij graag
bij betrokken zijn door mee te denken en mee te praten om zoals gewaardeerd gesprekspartner de
belangen van de woonconsument te blijven behartigen.


Inhoudelijk
Bert Duijker: “Onze bijdrage is steeds inhoudelijk, onafhankelijk en wordt niet gestuurd door geld,
politieke voorkeur of aanzien.” Guus: “We hebben goede contacten met de gemeente. We
verwachten dan ook in het verdere traject van de ontwerpomgevingsvisie, dat loopt tot de
vaststelling door de gemeenteraad medio december 2020 waarna de feitelijke invulling van start
gaat, nog meer betrokken te raken”. Age: “Verder werken we samen met ‘bouwend Veenendaal’ en
met woningcorporaties als Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting. Als WAC komen wij
maandelijks bij elkaar, door corona nu via skype en zoom”, aldus Age. De WAC is verheugd dat de
Omgevingsvisie er bijna is. Na vaststelling ervan worden uitvoeringsplannen en deelplannen
ontvouwd zoals de Woonvisie, vertaling ouderenbeleid naar huisvesting en woonomgeving en
energietransitie. Juist daar willen zij bij betrokken zijn door mee te denken en mee te praten

Gertjan van Capellen