WM_121114_OVO_30

 

Wat doen wij

Het WAC is een woonconsumentenorganisatie die streeft naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke woonomgeving en woning waarbij zij optreedt als vertegenwoordiger van de nog onbekende toekomstige bewoners, die vanuit dat gegeven niet bij de ontwikkeling en ontwerp van bouwplannen betrokken (kunnen) zijn.

Van de gemeente Veenendaal of van de betrokken Veenendaalse woningbouwcorporaties ontvangen wij de stedenbouwkundige plannen, ontwerp- cq. bouwtekeningen van stedenbouwkundige uitbreidings-,  inbreidings-, woningbouw- en renovatieplannen die in onze gemeente gerealiseerd worden.

Deze plannen worden beoordeeld aan de hand van de door het WAC vastgestelde toetsingscriteria die een uitvloeisel zijn van onze visie op woonkwaliteit die er vanuit gaat dat ieder mens recht heeft op zelfontplooiing en maatschappelijke participatie. De fysieke inrichting van de woonomgeving en woning mag niet belemmerend werken voor het persoonlijk en maatschappelijk functioneren, maar moet deze juist stimuleren.

 In hoofdlijnen zijn deze criteria als volgt is onderverdeeld:

– bruikbaarheid en doelmatigheid
– toegankelijkheid
– veiligheid
– comfort
– gezondheid
– hygiëne
– duurzaamheid
– onderhoudsvriendelijkheid
– levensloopbestendigheid

De uitkomst van deze beoordeling wordt vastgelegd in een advies dat aan de betrokken partijen wordt verzonden.

Onvolkomenheden in de plannen die essentieel zijn voor toekomstige bewoners worden zodoende in een vroeg stadium gesignaleerd waardoor plannen kunnen worden bijgesteld.